Městská policie Neratovice

Vyhledávání


Vyhledat text

Bezpečné městoKalendář

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
Adam 7:44 - 4.1.
Krásný den,
Problém, se kterým si Vás dovoluji oslovit je ten, že na rohu ulice U Vodárny a...

Petr 12:30 - 16.10.
Dobrý den, prosím o intenzivnější průjezd hlídky MP Neratovice v ulici Ořechová, z důvodu pohybu...

Palečková 19:06 - 22.9.
Dobrý den, prosím o častější kontroly v ul. Kpt. Jaroše. Mezi domy 1341 a 1342 postávají neb...
Už se Vám někdy přihodilo, že Vás někdo po telefonu nutil odsouhlasit smlouvu na služby, které jste si neobjednali...?

Ano (31 hl.)
 
Ne (17 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 48

Fotogalerie

"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká rychlostí 65 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50 km/h.
zobrazení: 336
známka: 0

Počasí

Počasí Neratovice - Slunečno.cz
Zákony a vyhlášky
Vyhláška MV č. 418/2008 Sb.
  Tato vyhláška je uvedena celá. Vyhláška ke stažení.
 
418/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. listopadu 2008,
kterou se provádí zákon o obecní policii 
 
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 4d odst. 10, § 4e odst. 3, § 7 odst. 6, § 9 odst. 4 a § 27 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., (dále jen „zákon“): 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 
 
(K § 4d odst. 10) 
 
§ 1 
 
Rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka 
 
Odbornými předpoklady čekatele nebo strážníka jsou znalost ústavního pořádku České republiky, právní úpravy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a základů kriminalistiky v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie a schopnost praktického uplatňování teoretických znalostí. 
 
§ 2 
 
Rozsah výcviku čekatele a strážníka 
Rozsah výcviku čekatele a strážníka je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 
§ 3 
 
Náležitosti přihlášky ke zkoušce 
 
(1) Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje týkající se čekatele nebo strážníka: 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresu místa trvalého pobytu, 
 
d) den vzniku pracovního poměru zaměstnance obce zařazeného do obecní policie, 
 
e) datum ukončení školení a 
 
f) potvrzení o vykonání výcviku k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona nebo podle jiného právního předpisu nebo prohlášení osoby, která řídí obecní policii, že výcvik bude absolvován nejpozději do termínu zkoušky stanoveného ministerstvem. 
 
(2) Změny v údajích obsažených v přihlášce ke zkoušce se ministerstvu sdělují zpravidla nejpozději 2 dny před konáním zkoušky. 
 
§ 4 
 
(1) Ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup a jiným vhodným způsobem zveřejňuje aktuální zkušební otázky pro písemnou a ústní část zkoušky. 
 
(2) Zkouška je veřejná. 
 
§ 5 
 
Zkušební komise 
 
(1) Zkušební komisi stanoví ministerstvo. Zkušební komise je tříčlenná, skládá se z předsedy a dalších dvou členů. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. 
 
(2) Zkoušce je přítomen zaměstnanec České republiky, zařazený k výkonu práce v ministerstvu, který vykonává funkci tajemníka zkušební komise (dále jen „tajemník“), není-li současně členem zkušební komise. 
 
§ 6 
 
Oprávnění zkušební komise a tajemníka 
 
(1) Zkušební komise 
 
a) před vykonáním zkoušky seznámí čekatele nebo strážníky s průběhem zkoušky ve smyslu zkušebního řádu, 
 
b) ověřuje totožnost čekatele nebo strážníka, 
 
c) vyloučí ze zkoušky čekatele nebo strážníka, který při přípravě nebo v průběhu zkoušky používá nedovolené prostředky nebo závažným způsobem narušuje průběh zkoušky, 
 
d) v případě účasti veřejnosti na zkoušce může vykázat osobu, která závažným způsobem narušuje průběh zkoušky, 
 
e) může klást doplňující otázky, jestliže čekatel nebo strážník na některou z vylosovaných otázek neodpovídá dostatečně, 
 
f) hodnotí úroveň znalostí a schopností čekatele nebo strážníka, 
 
g) rozhoduje o námitkách čekatele nebo strážníka týkajících se průběhu zkoušky, 
 
h) spolu s tajemníkem zajistí vypracování závěrečné zprávy o zkoušce. 
 
(2) Tajemník 
 
a) seznámí čekatele nebo strážníky se složením zkušební komise, 
 
b) dohlíží na průběh písemné části zkoušky, je-li tím pověřen předsedou zkušební komise, 
 
c) kontroluje správnost vyplněných písemných testů, podepisuje je a předává je předsedovi zkušební komise k podpisu, 
 
d) vyhotovuje a podepisuje protokol o zkoušce čekatele nebo strážníka, 
 
e) vystavuje a podepisuje osvědčení čekateli nebo strážníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku, 
 
f) zasílá bez zbytečného odkladu protokol o zkoušce příslušné obci, neuspěje-li čekatel nebo strážník u zkoušky, s vyznačením této skutečnosti. 
 
§ 7 
 
Termín a místo konání zkoušky 
 
(1) Termín a místo konání zkoušky čekatele nebo strážníka oznámí ministerstvo písemně nebo jiným vhodným způsobem obci ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáním. 
 
(2) Na žádost obce s písemným souhlasem čekatele nebo strážníka nebo na žádost čekatele nebo strážníka s písemným souhlasem obce lze ve výjimečných případech tuto lhůtu zkrátit. 
 
§ 8 
 
Písemná část zkoušky 
 
(1) Písemnou část zkoušky tvoří test, který obsahuje 40 otázek s uvedením třech různých odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. 
 
(2) Správná odpověď je hodnocena jedním bodem. 
 
(3) K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné získat nejméně 36 bodů. 
 
(4) Pro vyplnění písemného testu je stanoven časový limit 60 minut. 
 
§ 9 
 
Ústní část zkoušky 
 
(1) Podmínkou pro konání ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemné části zkoušky. 
 
(2) Čekatel nebo strážník odpovídá na jím vylosovanou zkušební otázku zahrnující 3 podotázky, a to v jím zvoleném pořadí. 
 
(3) Čekatel nebo strážník se může před konáním ústní části zkoušky připravovat nejdéle 15 minut. 
 
(4) Pro ústní část zkoušky je stanoven časový limit nejvýše 30 minut. 
 
(5) K úspěšnému vykonání ústní části zkoušky musí čekatel nebo strážník zodpovědět všechny 3 podotázky zkušební otázky. 
 
(6) Zkušební komise po ukončení ústní části zkoušky hlasuje o tom, zda čekatel nebo strážník úspěšně vykonal zkoušku. 
 
§ 10 
 
Náležitosti protokolu o zkoušce 
 
O průběhu a hodnocení zkoušky vyhotoví tajemník protokol o zkoušce, který obsahuje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení čekatele nebo strážníka, 
 
b) datum narození čekatele nebo strážníka, 
 
c) adresu místa trvalého pobytu čekatele nebo strážníka, 
 
d) název obce, ke které je čekatel nebo strážník v pracovním poměru, 
 
e) doložku osvědčující skutečnost, že čekatel nebo strážník zkoušku vykonal úspěšně nebo neúspěšně, 
 
f) podpisy předsedy a dalších členů zkušební komise, 
 
g) číslo protokolu o vykonání zkoušky, 
 
h) datum vystavení protokolu, 
 
i) úřední razítko a podpis tajemníka a 
 
j) místo pro vylepení příslušné části kolkové známky. 
 
ČÁST DRUHÁ 
 
NÁLEŽITOSTI OSVĚDČENÍ 
 
(K § 4e odst. 3) 
 
§ 11 
 
Osvědčení obsahuje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení strážníka, 
 
b) datum narození strážníka, 
 
c) datum vydání a dobu platnosti osvědčení, 
 
d) název obce, ke které je strážník v pracovním poměru, 
 
e) evidenční číslo osvědčení, 
 
f) úřední razítko a podpis tajemníka a 
 
g) příslušnou část kolkové známky. 
 
ČÁST TŘETÍ 
 
VZOR PRŮKAZU OBECNÍ POLICIE 
 
(K § 7 odst. 6) 
 
§ 12 
 
(1) Průkaz obecní policie obsahuje nápis „PRŮKAZ OBECNÍ POLICIE“ nebo „PRŮKAZ MĚSTSKÉ POLICIE“, fotografii strážníka, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, název obce a podpis starosty. 
 
(2) Fotografie podle odstavce 1 je barevná, ostrá, neretušovaná o rozměru 35 x 45 mm, zobrazující osobu v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. 
 
ČÁST ČTVRTÁ 
 
OZNAČENÍ STRÁŽNÍKA A DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU OBECNÍ POLICIE 
 
(K § 9 odst. 4) 
 
§ 13 
 
Vzor odznaku obecní policie 
 
Odznak obecní policie obsahuje nápis „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“, velký státní znak České republiky nebo znak obce a identifikační číslo strážníka. 
 
§ 14 
 
Jednotné prvky stejnokroje strážníka 
 
(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou: 
 
a) odznak obecní policie podle § 14, 
 
b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy, 
 
c) černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ (dále jen „označení“), výrazně odlišné od barvy podkladu, 
 
d) páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem (dále jen „šachovnicová páska“). 
 
(2) Stejnokroj strážníka vždy obsahuje jednotné prvky podle odstavce 1 písm. a), b) a c). 
 
(3) Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy; to neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska. 
 
(4) Šachovnicová páska se umístí na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího obvodu na čelní straně. Šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části stejnokroje strážníka. 
 
(5) Šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách uvedených v odstavci 1 písm. c) a d). 
 
(6) Je-li pokrývka hlavy strážníka osobním ochranným pracovním prostředkem1) nebo speciálním osobním ochranným pracovním prostředkem2), jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem stejnokroje strážníka. 
 
Jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie 
 
§ 15 
 
(1) Jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného trvale k plnění úkolů obecní policie podle zákona nebo jiného právního předpisu (dále jen „vozidlo“) jsou: 
 
a) bílá barva vozidla, 
 
b) nápis „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 100 mm, 
 
c) název obce modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 25 mm (dále jen „název“); písmo nesmí být větší než nápis podle písmene b). 
 
(2) Nápis a název mohou být provedeny i v reflexní barvě. 
 
(3) Nápis se umístí na bočních stranách a na zadní části vozidla. 
 
(4) Název se umístí na bočních stranách vozidla pod nápis. 
 
(5) Pokud výrobní provedení vozidla neumožňuje použít nápis nebo název o stanovené výšce písma nebo je nelze umístit na stanovených místech podle odstavce 3 nebo 4, platí ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) a odstavců 3 a 4 přiměřeně. 
 
§ 16 
 
(1) Jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného dočasně k plnění úkolů obecní policie podle zákona nebo jiného právního předpisu (dále jen „dočasné vozidlo“) jsou: 
 
a) nápis „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 40 mm, 
 
b) název; písmo nesmí být větší než nápis podle písmene a), 
umístěné na bílém podkladu přiměřené velikosti, tak aby nápis a název nepřesahoval bílý podklad. 
 
(2) Nápis, název a podklad podle odstavce 1 mohou být provedeny i v reflexní barvě. 
 
(3) Nápis se umístí na bočních stranách dočasného vozidla. 
 
(4) Název se umístí na bočních stranách dočasného vozidla pod nápis. 
 
(5) Pokud výrobní provedení dočasného vozidla neumožňuje použít nápis nebo název o stanovené výšce písma nebo je nelze umístit na stanovených místech podle odstavce 3 nebo 4, platí ustanovení odstavců 1, 3 a 4 přiměřeně. 
 
ČÁST PÁTÁ 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ OBCÍ MINISTERSTVU 
 
(K § 27 odst. 4) 
 
§ 17 
 
(1) Obec poskytuje ministerstvu na požádání informace o 
 
a) počtu čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, 
 
b) věkové struktuře a kvalifikaci čekatelů a strážníků, 
 
c) finančních nákladech na činnost obecní policie, 
 
d) počtu přestupků projednaných v blokovém řízení podle skutkových podstat a celkovou výši uložených blokových pokut, 
 
e) počtu oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu učiněných příslušným orgánům podle skutkových podstat, 
 
f) počtu důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii České republiky, 
 
g) počtu případů použití služební zbraně strážníky, 
 
h) počtu útoků na strážníky. 
 
(2) Informace za kalendářní rok se poskytují do konce měsíce února následujícího kalendářního roku v listinné podobě nebo elektronicky podle vzoru ministerstva, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 
 
ČÁST ŠESTÁ 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
§ 18 
 
Přechodná ustanovení 
 
(1) Jednotné prvky stejnokrojů strážníků, průkaz obecní policie a označení motorových vozidel obce určených k plnění úkolů obecní policie podle dosavadních předpisů se mohou používat nejpozději do 31. prosince 2011. 
 
(2) Informace podle § 17 odst. 1 poskytnou obce poprvé za rok 2009 do konce února roku 2010. 
 
§ 19 
 
Zrušovací ustanovení 
 
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, se zrušuje. 
 
§ 20 
 
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009. 
 
Ministr:
 
MUDr. Mgr. Langer v. r. 
 
Příloha 1 
 
Rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka 
 
Odborné předpoklady čekatele a strážníka zahrnují znalosti právní úpravy: 
 
a) obecní policie, 
 
b) obecního a krajského zřízení, 
 
c) shromažďování, 
 
d) Policie České republiky, 
 
e) trestního práva, 
 
f) živnostenského podnikání, 
 
g) střelných zbraní a střeliva, 
 
h) přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, 
 
i) správního řízení, 
 
j) bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
 
k) ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 
 
l) krizového řízení a integrovaného záchranného systému. 
 
Příloha 2 
 
Rozsah výcviku čekatele a strážníka 
 
Výcvik čekatele a strážníka zahrnuje zvládnutí: 
 
1. Hmatů, chvatů, úderů a kopů: 
 
a) postoj, přemísťování a úhyby, 
 
b) přímý úder otevřenou dlaní, 
 
c) přímý úder pěstí, 
 
d) obloukový úder pěstí (hák, zvedák), 
 
e) úder loktem, 
 
f) kyvadlový kop vpřed (do výše rozkroku), 
 
g) kop kolenem, 
 
h) kryty na horní, spodní a střední pásmo, 
 
i) páky a odváděcí techniky (zvratka, průlom lokte dlaní, odváděcí klíč). 
 
2. Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících prostředků. 
 
3. Obušku a jiného úderného prostředku: 
 
a) nošení, postoj, úchop a vytažení, 
 
b) úderové techniky, 
 
c) kryty, 
 
d) odváděcí klíč, 
 
e) využití obušku nebo jiného úderného prostředku proti napadení úderem, kopem, tyčí nebo nožem. 
 
4. Techniky poutání: 
 
a) zásady manipulace s pouty, 
 
b) poutání vestoje s opřením nebo bez opory, 
 
c) poutání v kleku nebo v lehu, 
 
d) snímání pout, 
 
e) zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné zbraně s následným poutáním (s důrazem na povelovou techniku), 
 
f) připoutání osoby ke vhodnému předmětu. 
 
5. Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku: 
 
a) úder služební zbraní (držení zbraně a vedení úderu), 
 
b) hrozba služební zbraní (postavení strážníka a slovní příkazy), 
 
c) varovný výstřel, 
 
d) poskytnutí první pomoci osobě zraněné při užití donucovacího prostředku. 
 
6. Taktiky zákroku při 
 
a) předvádění osoby, 
 
b) zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň, 
 
c) zákazu vstupu na určená místa, 
 
d) vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru, 
 
e) zjištění totožnosti osoby, 
 
f) zajištění místa trestného činu. 
 
7. Oprávnění v provozu na pozemních komunikacích zahrnujících 
 
a) zásady bezpečnosti práce při usměrňování provozu na pozemních komunikacích, 
 
b) zastavování vozidel, a to i z jedoucího vozidla obecní policie za použití světelného nápisu „STOP", následnou kontrolu řidiče vozidla a jeho osádky, 
 
c) usměrňování provozu na pozemních komunikacích za využití pokynů stanovených pro řízení provozu policisty, 
 
d) praktické zpracování oznámení podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
 
e) rozhodování o odstranění (odtahu) vozidla, 
 
f) používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, 
 
g) použití certifikovaných zařízení k provedení orientačního vyšetření přítomnosti alkoholu v organismu povinné osoby, 
 
h) použití certifikovaných zařízení určených k měření rychlosti vozidel. 
 
____________________
 
1) § 104 odst. 1 zákoníku práce. 
 
2) § 2 písm. c) nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
| Vydáno dne 05. 07. 2017 |
© 2024 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.