Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Počasí
Počasí Neratovice - Slunečno.cz
  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 21 let (24 hl.)
 
Od 18 let (17 hl.)
 
Od 15 leti (21 hl.)
 
Od 13 let (17 hl.)
 
Sociální sítě by vůbec neměly být (35 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 114
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká rychlostí 70 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 695
známka: 0
  Videa
Dětský den roku 2019Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
  Upozornění
13.03.2020: Upozornění

Sebeobrana v rámci projektu „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“ vedená Městskou policií Neratovice, byla prozatím ukončena.

Zákony a vyhlášky
Zákon o polici ČR


   Tento zákon je uveden do § 25. Stažení celého zákona.
 
273/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky 
 
Změna: 41/2009 Sb. 
Změna: 153/2010 Sb. 
Změna: 150/2011 Sb. 
Změna: 273/2008 Sb., 341/2011 Sb., 459/2011 Sb. 
Změna: 375/2011 Sb. 
Změna: 105/2013 Sb., 273/2013 Sb., 303/2013 Sb. 
Změna: 64/2014 Sb. 
Změna: 318/2015 Sb. 
Změna: 51/2016 Sb. 
Změna: 188/2016 Sb. 
Změna: 65/2017 Sb. 
Změna: 183/2017 Sb. 
Změna: 205/2017 Sb. 
Změna: 222/2017 Sb. 
Změna: 304/2017 Sb. 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
HLAVA I 
 
POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
§ 1  
 
Policie České republiky (dále jen „policie") je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. 
 
§ 2  
 
Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“). 
 
§ 3 
 
Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak. 
 
§ 4  
 
(1) Úkoly policie vykonávají příslušníci policie (dále jen „policisté“)1) a zaměstnanci2) zařazení v policii (dále jen „zaměstnanci policie“). 
 
(2) Ministr vnitra (dále jen „ministr“) může povolat policisty k plnění úkolů 
 
a) Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“), 
 
b) v Policejní akademii České republiky, nebo 
 
c) ve škole anebo školském zařízení, které nejsou organizační částí policie. 
 
HLAVA II 
 
ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE 
 
§ 5  
 
(1) Policie je podřízena ministerstvu. 
 
(2) Ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů policie. 
 
(3) Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi. 
 
§ 6  
 
(1) Policii tvoří útvary, jimiž jsou 
 
a) Policejní prezidium České republiky (dále jen „policejní prezidium“) v čele s policejním prezidentem, 
 
b) útvary policie s celostátní působností, 
 
c) krajská ředitelství policie (dále jen „krajské ředitelství“), 
 
d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství. 
 
(2) Útvary policie uvedené v odstavci 1 písm. b) zřizuje na návrh policejního prezidenta ministr. Útvary policie uvedené v odstavci 1 písm. d) zřizuje na návrh ředitele krajského ředitelství policejní prezident. 
 
(3) Policejní prezidium řídí činnost policie. 
 
§ 7 
 
Policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se při nakládání s majetkem České republiky a v právních vztazích považují za součást organizační složky státu a účetní jednotky ministerstvo. 
 
§ 7a 
 
Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu 
 
O naložení s majetkem ve vlastnictví České republiky mezi organizačními složkami státu, které jsou součástí policie, nebo mezi ministerstvem a těmito organizačními složkami státu, a to přenecháním k užívání nebo změnou příslušnosti hospodařit, může rozhodnout ministr opatřením31) v případě, že je to potřeba v souvislosti s plněním úkolu policie. 
 
§ 7b 
 
Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace 
 
(1) Organizační složka státu může v souvislosti s řešením mimořádné události nebo krizové situace bezúplatně převést movitou věc z vlastnictví České republiky do vlastnictví územního samosprávného celku nebo jiné právnické osoby anebo fyzické osoby. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19b, 19c a 21 až 23 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích35) se nepoužijí. 
 
(2) Organizační složka státu může umožnit bezúplatné užívání movité věci ve vlastnictví České republiky územním samosprávným celkem nebo jinou právnickou osobou anebo fyzickou osobou v souvislosti s řešením mimořádné události nebo krizové situace anebo odstraňováním jejich následků, a to v nezbytném rozsahu. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19b, 19c a 27 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích35) se nepoužijí. 
 
§ 8 
 
(1) Krajské ředitelství je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jehož příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. V čele krajského ředitelství je krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. Útvary policie zřízené v rámci jeho působnosti jsou vnitřními organizačními jednotkami krajského ředitelství. 
 
(2) V policii se zřizuje 14 krajských ředitelství, jejichž názvy a sídla jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Územní obvod krajského ředitelství je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku. 
 
HLAVA III 
 
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 
 
§ 9  
 
Zdvořilost
Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. 
 
§ 10 
 
Iniciativa
 
(1) V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil. 
 
(2) Policista má povinnost podle odstavce 1 i v době mimo službu, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty. 
 
(3) V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, k jehož odstranění je příslušný jiný orgán veřejné správy a hrozí-li nebezpečí z prodlení, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen přijmout vhodné opatření k odstranění bezprostředně hrozícího nebezpečí a v případě potřeby vyrozumět příslušný orgán veřejné správy. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době tento orgán o tomto ohrožení nebo porušení bez zbytečného odkladu vyrozumí. 
 
(4) Policista nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření, jestliže 
 
a) provádí jiný úkon, zejména 
1. plní úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky3) nebo podpůrné operativně pátrací prostředky, 
2. pronásleduje pachatele trestného činu, 
3. zakročuje pod jednotným velením, 
4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí, 
5. plní úkol, při němž používá výbušniny nebo výbušné předměty, 
6. zajišťuje bezpečnost chráněných objektů, prostorů nebo osob, 
7. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo podpůrného operativně pátracího prostředku, nebo 
8. získává poznatky ze zájmového prostředí podle § 70, 
jehož přerušení nebo nedokončení by mělo zřejmě závažnější následky než nesplnění těchto povinností, 
 
b) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků anebo jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení úkonu anebo jiného opatření by bylo ohroženo, 
 
c) k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo 
 
d) je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit. 
 
(5) Pokud to okolnosti dovolují, je policista před provedením úkonu, při němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití (dále jen „zákrok“), povinen použít slov „Jménem zákona!" a odpovídající výzvy. 
 
§ 11 
 
Přiměřenost postupu 
 
Policista a zaměstnanec policie jsou povinni 
 
a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, 
 
b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma, 
 
c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. 
 
§ 12 
 
Prokazování příslušnosti 
 
(1) Při provádění úkonu je policista povinen prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem. 
 
(2) Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost způsobem podle odstavce 1, prokáže policista svou příslušnost k policii ústním prohlášením „policie“; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Způsobem podle odstavce 1 se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti úkonu dovolí. 
 
(3) Povinnost prokázat příslušnost k policii nemá policista, který tuto příslušnost oprávněně zastírá. 
 
§ 13 
 
Poučování
 
Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. 
 
HLAVA IV 
 
SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY POLICIE 
 
Díl 1 
 
Spolupráce
§ 14  
 
Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami. 
 
§ 15  
 
V rámci spolupráce policie zejména upozorňuje orgány a osoby uvedené v § 14 na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. 
 
§ 16  
 
Spolupráce s obcemi 
 
(1) Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 
 
(2) Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 
 
(3) Koordinační dohoda obsahuje zejména 
 
a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, 
 
b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci, 
 
c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci, 
 
d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c), 
 
e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování případných zjištěných nedostatků, 
 
f) dobu, na kterou je uzavírána, 
 
g) poskytování finančních prostředků. 
 
§ 17  
 
Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami 
 
Policie spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami 
 
a) vykonávajícími činnost v oblasti 
1. prevence kriminality a sociálně patologických jevů, 
2. vzdělávacích aktivit na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, 
3. poskytování podpory, péče a pomoci obětem trestných činů, 
4. zmírňování následků trestných činů, nebo 
5. prevence a řešení následků krizových situací4) a mimořádných událostí na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, 
 
b) pracujícími s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, nebo 
 
c) vykonávajícími jinou činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. 
 
Díl 2 
 
Další vztahy 
 
§ 18  
 
Vyžadování pomoci od osob a orgánů 
 
Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od orgánů a osob uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou. 
 
§ 19  
 
Technická podpora 
 
(1) Policie může technicky zabezpečit použití zpravodajské techniky nebo nástrahové a zabezpečovací techniky5) anebo sledování osob a věcí na žádost státního orgánu oprávněného k takovému použití. 
 
(2) Státní orgán v rámci žádosti doloží, že použití zpravodajské techniky nebo sledování osob a věcí je povoleno podle jiného právního předpisu. 
 
§ 20  
 
Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně 
 
(1) Plněním úkolů k řešení mimořádných událostí a krizových situací se rozumí i příprava policie na ně. 
 
(2) Policie jako základní složka integrovaného záchranného systému vykonává v místě provádění záchranných a likvidačních prací úkoly podle tohoto zákona. 
 
(3) Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací včetně letecké podpory integrovaného záchranného systému a letecké podpory v krizových situacích, 
 
a) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni, 
 
b) je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo majetku a 
 
c) jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem. 
 
§ 21  
 
Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí 
 
(1) Policie poskytne ochranu osobě pověřené výkonem rozhodnutí za podmínky, že tato osoba 
 
a) nemůže provést výkon rozhodnutí z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví a 
 
b) o poskytnutí této ochrany požádá 
 
(2) Policie poskytne exekutorovi součinnost při exekuční činnosti a ochranu při provádění exekuce. Ochranu poskytne policie za úhradu nákladů v případě, že exekutor si může ochranu zajistit jinak. 
 
(3) V žádosti o ochranu se musí uvést konkrétní důvody, z nichž obava z ohrožení života nebo zdraví osoby vyplývá. 
 
§ 22  
 
Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie 
 
(1) Pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, může vláda České republiky povolat k plnění úkolů policie vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České republiky. Vojáky a příslušníky lze povolat na nezbytnou dobu. 
 
(2) Vojáci a příslušníci povolaní podle odstavce 1 mají při plnění úkolů policie oprávnění a povinnosti policisty; vláda České republiky může rozsah těchto oprávnění a povinností omezit. 
 
(3) Vojáci a příslušníci povolaní podle odstavce 1 prokazují svou příslušnost k plnění úkolů policie svým předepsaným stejnokrojem s vnějším označením „POLICIE“, průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie, popřípadě i ústním prohlášením. Při tom postupují podle § 12. 
 
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory vnějšího označení „POLICIE“ a průkazu potvrzujícího oprávnění k plnění úkolů policie a způsob prokazování příslušnosti. 
 
§ 23  
 
Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky 
 
Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání a vydavatel periodického tisku jsou povinni bez náhrady nákladů na základě žádosti policie neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o závažném ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo veřejného pořádku. 
 
HLAVA V 
 
OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY 
 
§ 24  
 
Obecná ustanovení 
 
(1) Osoba omezená na svobodě policistou nesmí být podrobena mučení nebo krutému, nelidskému anebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost. Policista, který se stane svědkem takového zacházení, má povinnost přijmout opatření k zamezení takovému zacházení a oznámit je bezodkladně svému nadřízenému. 
 
(2) Policie na žádost osoby omezené na svobodě vyrozumí o této skutečnosti osobu jí blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba omezená na svobodě určí. Jedná-li se o osobu nezletilou, osobu, jejíž svéprávnost byla omezena, vyrozumí také zákonného zástupce nebo opatrovníka této osoby. Jedná-li se o osobu mladší 15 let, vyrozumí také orgán sociálně právní ochrany dětí. Jde-li o vojáka v činné službě, vyrozumí také Vojenskou policii. Policie provede vyrozumění neprodleně. 
 
(3) Vyrozumění podle odstavce 2 policie neprovede, pokud by tím došlo k ohrožení splnění účelu závažného úkonu nebo pokud by bylo takové vyrozumění spojeno s nepřiměřenými obtížemi. O této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje místně příslušného státního zástupce. Osobu podle odstavce 2 vyrozumí ihned, jakmile překážka podle věty první pomine. 
 
(4) Osoba omezená na svobodě má právo zajistit si na vlastní náklady právní pomoc a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Za tímto účelem poskytne policista neprodleně nezbytnou součinnost, požádá-li o ni tato osoba. 
 
(5) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit lékařem podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Policie za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě. 
 
§ 25  
 
Připoutání
 
 
(1) Policista je oprávněn omezit možnost volného pohybu osoby, která fyzicky napadá policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. 
 
(2) Omezení podle odstavce 1 musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba jednání podle odstavce 1 nebude opakovat, nejdéle však po uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání. 


  

| Vydáno dne 29. 09. 2018| Zdroj: http://portal.gov.cz |
Související články:
Správní řád (29.09.2018)
Zákon o obcích (29.09.2018)
Zákon o zbraních a střelivu (29.09.2018)
Zákon o odpovědnosti za přestupky (28.09.2018)
Zákon o obecní polici (28.09.2018)
Zákon o silničním provozu (28.09.2018)
Trestní zákoník (28.09.2018)
Zákon o některých přestupcích (28.09.2018)
Zákon o ochraně zdraví (27.09.2018)
Zákon o poz. komunikacích (27.09.2018)
Zákoník práce (27.09.2018)
Trestní řád (27.09.2018)
Ústavní zákon (05.07.2017)
Zákon o krajích (05.07.2017)

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.