Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Počasí
Počasí Neratovice - Slunečno.cz
  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 21 let (24 hl.)
 
Od 18 let (17 hl.)
 
Od 15 leti (21 hl.)
 
Od 13 let (17 hl.)
 
Sociální sítě by vůbec neměly být (35 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 114
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká rychlostí 70 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 627
známka: 0
  Videa
Dětský den roku 2019Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
  Upozornění
13.03.2020: Upozornění

Sebeobrana v rámci projektu „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“ vedená Městskou policií Neratovice, byla prozatím ukončena.

Zákony a vyhlášky
Zákon o krajích


    Tento zákon je uveden do § 30. Stažení celého zákona.
  

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) 

Změna: 273/2001 Sb. 
Změna: 450/2001 Sb. 
Změna: 320/2001 Sb. 
Změna: 231/2002 Sb. (část) 
Změna: 404/2002 Sb. 
Změna: 231/2002 Sb. 
Změna: 229/2003 Sb. 
Změna: 216/2004 Sb. 
Změna: 257/2004 Sb. 
Změna: 421/2004 Sb. 
Změna: 626/2004 Sb. 
Změna: 501/2004 Sb., 413/2005 Sb. 
Změna: 234/2006 Sb. 
Změna: 186/2006 Sb. 
Změna: 298/2008 Sb. 
Změna: 261/2007 Sb., 305/2008 Sb. 
Změna: 477/2008 Sb. 
Změna: 326/2009 Sb. 
Změna: 281/2009 Sb., 118/2010 Sb., 199/2010 Sb., 347/2010 Sb. 
Změna: 246/2011 Sb. 
Změna: 364/2011 Sb. 
Změna: 142/2012 Sb. 
Změna: 239/2012 Sb. 
Změna: 457/2011 Sb. 
Změna: 303/2013 Sb. 
Změna: 64/2014 Sb. 
Změna: 24/2015 Sb. 
Změna: 298/2015 Sb. 
Změna: 106/2016 Sb. 
Změna: 183/2017 Sb. 
Změna: 99/2017 Sb. 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
HLAVA I 
 
OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
DÍL 1 
 
Postavení krajů a jejich orgánů 
 
§ 1  
 
(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. 
 
(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
 
(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen "zvláštní orgán") zřízený podle zákona. 
 
(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 
 
§ 2  
 
(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem. 
 
(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti. 
 
(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem. 
 
(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1) 
 
§ 3 
 
zrušen
 
§ 4  
 
Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti krajů. 
 
§ 5  
 
(1) Kraj může mít znak a vlajku. 
 
(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit. 
 
(3) Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje. 
 
(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas. 
 
DÍL 2 
 
Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje 
 
§ 6  
 
Obecně závaznou vyhláškou kraje vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti lze ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon. 
 
§ 7  
 
Na základě a v mezích zákona rada vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje. 
 
§ 8  
 
(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady. 
 
(2) Obecně závazná vyhláška kraje a nařízení kraje (dále jen "právní předpis kraje") nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje (dále jen "Věstník"). 
 
(3) Dnem vyhlášení právního předpisu kraje je den rozeslání příslušné částky Věstníku, který musí být uveden v jejím záhlaví. 
 
(4) Právní předpis kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. 
 
(5) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti právního předpisu kraje, nejdříve však dnem vyhlášení. Dřívější počátek účinnosti musí být v právním předpise kraje uveden. V těchto případech se právní předpis kraje zveřejní též na úřední desce2) krajského úřadu (dále jen "úřední deska"), na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, a v hromadných informačních prostředcích. 
 
(6) Věstník se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly. Právní předpisy kraje se ve Věstníku označují pořadovými čísly. Číselná řada právních předpisů kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. 
 
(7) Věstník musí být každému přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo"). 
 
(8) Kraj zveřejní stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
(9) Kraj zašle obecně závaznou vyhlášku kraje neprodleně po dni jejího vyhlášení ministerstvu. Kraj zašle nařízení kraje neprodleně po dni jeho vyhlášení věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu. 
 
§ 9 
 
zrušen
 
 
§ 10 
 
zrušen
 
nadpis vypuštěn 
 
§ 11  
 
zrušen
 
 
nadpis vypuštěn 
 
DÍL 4 
 
Občané kraje 
 
§ 12  
 
(1) Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu5) v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. 
 
(2) Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo 
 
a) volit a být volen do zastupitelstva za podmínek stanovených zákonem,6) 
 
b) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, 
 
c) nahlížet do rozpočtu kraje a do závěrečného účtu kraje, do zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva (dále jen "výbory") a komisí rady (dále jen "komise") a pořizovat si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony, 
 
d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů, 
 
e) podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty; orgány kraje je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů, 
 
f) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu kraje a k závěrečnému účtu kraje za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, ve lhůtě stanovené jednacím řádem, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, 
 
g) hlasovat v krajském referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 
 
(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. b) až f) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území kraje nemovitost. 
 
§ 13  
 
Oprávnění uvedená v § 12 odst. 2 má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo vojenském újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 
 
§ 13a 
 
Kraj může ocenit významné životní události svých občanů. 
 
HLAVA III 
 
PŮSOBNOST KRAJE 
 
DÍL 1 
 
Samostatná působnost kraje 
 
§ 14  
 
(1) Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje. 
 
(2) Do samostatné působnosti kraje patří zejména záležitosti uvedené v § 11, 35, 36 a 59, s výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zákon. 
 
(3) Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak. 
 
(4) Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Proti takovému zásahu může obec podat žalobu podle zvláštního zákona. 
 
(5) Kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působnosti. 
 
§ 15  
 
(1) Kraj je oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje. 
 
(2) Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich působnosti. 
Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí. Ochrana údajů a utajovaných informací podle zvláštních právních předpisů7) zůstává nedotčena. 
 
(3) Kraje jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí. 
 
§ 15a  
 
(1) Kraj je povinen vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 
 
(2) Kraj vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou mu známy. 
 
§ 16  
 
Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí 
 
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 
 
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 
 
Hospodaření kraje 
 
§ 17  
 
(1) Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví. 
 
(2) Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem kraj naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,9) pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 
(3) Kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma 
 
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů, nebo národního fondu, 
 
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do krajem nebo obcí vlastněné nemovitosti, 
 
c) těch, jejichž zřizovatelem je kraj, stát nebo obec, 
 
d) těch, v nichž míra účasti kraje nebo spolu s jiným krajem (kraji), obcí (obcemi) nebo státem přesahuje 50 %. 
 
(4) Právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou neplatná. 
 
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně. 
 
(6) Kraj je povinen chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. 
 
(7) Kraj je povinen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. 
 
§ 18  
 
(1) Záměr kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce,2) aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona9a) platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud kraj záměr po uvedenou dobu nezveřejní, je právní jednání neplatné. 
 
(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné. 
 
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů, dále jde-li o pronájem, pacht anebo výpůjčku majetku kraje na dobu kratší než 90 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj anebo kterou kraj ovládá30), nebo jde-li o pronájem silničního nebo silničního pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním užíváním silnic podle zvláštního zákona9b). 
 
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na výpůjčku, výprosu, pacht nebo pronájem majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným krajem, nestanoví-li zvláštní předpis nebo zastupitelstvo ve zřizovací listině jinak. 
 
§ 19 
 
Usnesení, jímž zastupitelstvo nebo rada rozhodly o nabytí věci v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným způsobem, se až do ukončení dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo jiného obdobného postupu nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkytují podle jiného právního předpisu22). 
 
§ 20  
 
(1) Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí. Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření kraje pověřit Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad. 
 
(2) Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. 
 
(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.9c) 
 
§ 21  
 
Hospodaření kraje s dotacemi ze státního rozpočtu republiky a ze státních fondů republiky kontroluje Ministerstvo financí nebo jím pověřený finanční úřad i v průběhu rozpočtového roku. V případě, že byl porušen zákon, Ministerstvo financí uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
§ 22  
 
Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se řídí zvláštním zákonem. 
 
§ 23  
 
(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání kraje předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou krajem opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna. 
 
(2) Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání kraje neplatná. 
 
(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2, v § 17 odst. 4 a § 18 odst. 1 a 2 přihlédne soud i bez návrhu. 
 
Spolupráce krajů 
 
§ 24  
 
(1) Kraje mohou spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi. 
 
(2) Na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o spolku11) a o smlouvě o společnosti29). 
 
§ 25 
 
zrušen
 
§ 26  
 
Kraj nemůže být členem svazku obcí.12) 
 
Spolupráce s ostatními subjekty 
 
§ 27  
 
Na spolupráci mezi kraji a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o spolku11) a o smlouvě o společnosti29). 
 
§ 28  
 
Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států 
 
Kraj může spolupracovat s územními samosprávnými celky jiných států a být členem jejich mezinárodních sdružení. 
 
DÍL 2 
 
Přenesená působnost 
 
§ 29  
 
(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon. 
 
(2) Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem. 
 
§ 30  
 
Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí 
 
a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy, 
 
b) v ostatních případech též 
1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 
2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.| Vydáno dne 05. 07. 2017| Zdroj: http://portal.gov.cz |
Související články:
Správní řád (29.09.2018)
Zákon o obcích (29.09.2018)
Zákon o zbraních a střelivu (29.09.2018)
Zákon o polici ČR (29.09.2018)
Zákon o odpovědnosti za přestupky (28.09.2018)
Zákon o obecní polici (28.09.2018)
Zákon o silničním provozu (28.09.2018)
Trestní zákoník (28.09.2018)
Zákon o některých přestupcích (28.09.2018)
Zákon o ochraně zdraví (27.09.2018)
Zákon o poz. komunikacích (27.09.2018)
Zákoník práce (27.09.2018)
Trestní řád (27.09.2018)
Ústavní zákon (05.07.2017)

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.