Zpráva o činnosti za rok 2017

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Informace MP, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 09. 01. 2018


Zpráva o činnosti Městské policie Neratovice za rok 2017 a koncepce pro rok 2018

a)  Zpráva o činnosti městské policie

1)    Personální zabezpečení:

Na začátku roku byl stav pracovníků městské policie v počtu devatenácti zaměstnanců, jeden strážník byl dlouhodobě nemocen a následně ke konci roku 2016 odešel do starobního důchodu. Maximální stav je dvacet zaměstnanců, který se podařilo v průběhu roku v posledním čtvrtletí naplnit přijetím strážníka s osvědčením. V posledním čtvrtletí byl stav nejprve v počtu dvaceti zaměstnanců, později devatenácti a na sklonku roku v počtu sedmnácti zaměstnanců. Třináct strážníků ve výkonu služby s platným osvědčením a čtyři operátoři MKDS. Služebna městské policie je v nepřetržitém provozu po dobu celého roku, který zabezpečují čtyři směny, na které je vždy operátor MKDS a tři strážníci. Administrativu spojenou s chodem městské policie zabezpečují tři strážníci v denním pracovním režimu, stejně tak jako strážník preventista, který zabezpečuje přednášky aj. akce v rámci prevence kriminality. Všichni mimo jiné dle potřeby vykonávají běžnou práci strážníka městské policie. 1)    Materiální zabezpečení:

Městská policie je zabezpečena všemi druhy výstroje a materiálem pro svoji činnost (fotoaparáty, minikamery, digitální kamery, svítilny, dalekohledy včetně nočního vidění, termokamerou se záznamem, neprůstřelné vesty, kamery zabudované ve služebních vozidlech Škoda Octavia a Peugeot Expert Tepee, jak v přední, tak v zadní části s automatickým spouštěním, čtyřmi speciálními minikamerami s nočním viděním, pramicí a raftem, zdravotnickými kufry ve služebních vozidlech, odchytovým zařízením na toulavá a opuštěná zvířata, automatickým externím defibrilátorem, hlukoměrem a alkohol tester Dräger 7510). Výstrojní materiál je pravidelně obměňován dle schválené vnitřní směrnice životnosti výstrojních součástek. Městská policie je napojena na integrovaný záchranný systém. Rádiové spojení mezi jednotlivými příslušníky nebo vozidly či operačním střediskem je provozováno v digitálním systému s řadou výhod, které se týkají dispečerské konzole, neboli základnové datové radiostanice, včetně modulů GPS, vozidlových stanic, ručních radiostanic a v neposlední řadě velmi důležitého digitálního převaděče pro přenos nejen mezi ručními radiostanicemi. Dispečerská konzole je stolní počítač, který slouží především jako základnová radiostanice, ale ve kterém se např. ukládají polohy jednotlivých radiostanic pomocí GPS, které lze operátorem sledovat a zvukové stopy z komunikace mezi jednotlivými stanicemi. Služební vozidla mají navíc mimo GPS umístěných v radiostanicích i modul GPS „online“, který ukazuje aktuální pozici vozidel a lze ji sledovat taktéž v dispečerské konzoli prostřednictvím internetového prohlížeče na doméně esledovani.cz, programem „Fleetware“, včetně velmi podrobné knihy jízd. Mobilní radiostanice jsou vybaveny např. prvky nouzového spínače, komunikace pouze s jedním uživatelem, odposlechu pomocí dispečerské konzole apod. a právě pomoci výše zmíněného digitálního převaděče je možné komunikovat mezi jednotlivými mobilními radiostanicemi až na vzdálenost 10 km bez pomoci základnových stanic, což je jedna z předností tohoto systému. Během roku proběhla výměna čtyř digitálních IP kamer za digitální kamery, které jsou plně kompatibilní se stávajícím systémem MKDS a mají mnohem kvalitnější obraz. V souvislosti s rekonstrukcí ulice Kojetická byl realizován projekt propojení kamer optickým kabelem, a proto jsou všechny kamery v této ulici provozovány na optickém kabelu s Full HD rozlišením. Z operačního střediska je možné rádiovým spojením spustit sirény a hlásit zprávy do VISO (varovného a informativního systému obyvatelstva), který je rozveden po území města. Nezávislý přístup k tomuto systému má mimo městské policie také operační středisko HZS, dispečink Spolany a.s. a který lze aktivovat i prostřednictvím mobilního telefonu. Systém VISO je plně vybaven ovládacím softwarem, který umožňuje sledovat hladinu Labe na dispečinku operačního střediska městské policie a který byl rovněž modernizován. V současné době je monitorován kamerovým systémem veřejný prostor před MěÚ a vestibul v ul. Kojetická, vestibul MěÚ na nám. Republiky, veřejný prostor na letním koupališti, domu dětí a mládeže a rovněž je monitorován jak kamerovým, tak zvukovým záznamem veřejný prostor služebny a kanceláře dopravních přestupků městské policie. Prostřednictvím StelaLite jsou také zaznamenávány veškeré telefonické hovory na operačním středisku městské policie. Monitorovací kamerový systém disponuje 12 kamerami, které jsou napojeny do systému Geutebrück, který byl nově modernizován a je ovládán zařízením a softwarem GSCView s průměrně 15 monitorovacími body a je přenášen i na OO PČR Neratovice, kde je zobrazován zařízením a softwarem GSCView. Městská policie disponuje elektronickým zápisem knihy služeb událostí a policejním softwarem DERIK. V posledním čtvrtletí 2017 byl software Derik aktualizován o nadstavbu mobilního Derika. Tento software je propojen s mobilními telefony, na kterých je instalován mobilní Derik a jeho prostřednictvím jsou odesílány řešené události do software Derik k dalšímu zpracování. Mobilní Derik umožňuje přístup ke všem uloženým událostem v hlavním systému. Nezávisle na hlavním software Derik je možné z mobilního Derika provést kontrolu osoby, zdali se nejedná o osobu v pátrání, kontrolu vozidla, zdali se nejedná o odcizené vozidlo nebo registrační značku, kontrolu platného dokladu a opis z evidence přestupků. Tento systém mimo jiné vytváří mapové podklady založených a řešených událostí na základě pozic GPS. Byla zřízena nová kancelář, umístěná v přízemí budovy MěÚ Neratovice ul. Kojetická 1028, za kanceláří podatelny a je určena především pro vyřizování a zpracovávání dopravních přestupků, pro prevenci kriminality a řídí se harmonogramem úředních hodin. Byla ukončena spolupráce se společností Cerek, evidence jízdních kol a v rámci projektu forenzního značení jízdních kol působícího na celém území české republiky byla v rámci prevence kriminality zahájena spolupráce s Asociací forenzního identifikačního značení, z.s.

2)   Výsledky činnosti městské policie:

Během roku bylo strážníky projednáno v příkazním řízení celkem 4014 přestupků, při kterých byly uloženy pokuty ve výši 783 100 Kč, z nichž bylo 82 přestupků ve výši 42 100 Kč za porušení rychlosti v obci. Z toho byly uloženy pokuty na místě zaplacené ve výši 490 100 Kč, 155 500 Kč na místě nezaplacené a 137 500 Kč za montáž TPZOV.

Z toho bylo řešeno přestupků:

Během roku strážníci městské policie sepsali 383 úředních záznamů, z toho 65 záznamů bylo předáno PČR a 68 jinému příslušnému správnímu orgánu. Na příslušný odbor dopravy bylo předáno 13089 oznámení o přestupku, z nichž 12524 bylo za porušení povolené rychlosti v obci a v sedmi případech se jednalo o řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Bylo zadrženo šestnáct osob v souvislosti s pácháním trestné činnosti, osm hledaných a byly zadrženy dvě pohřešované osoby. Devětašedesát osob bylo zadrženo při spáchání přestupku. V jednom případě byl předán příslušnému správnímu orgánu přestupek právnické podnikající osoby za porušení zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi za prodej pyrotechnických výrobků nezletilým osobám, ve čtyřech případech byly předány přestupky příslušnému správnímu orgánu za porušení veřejného pořádku a v deseti případech byly postoupeny přestupky za porušení občanského soužití. Ve čtyřiadvaceti případech bylo dle § 13 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii provedeno předvedení osob, ve dvou případech eskortovala hlídka dvě osoby na záchytnou stanici a celkem bylo umístěno za stěrač vozidel 2543 výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku.

Na žádost občanů Neratovic a přilehlých obcí vyjela městská policie k 1364 případům. 151 výjezdů bylo uskutečněno na žádost PČR a v 53 případech se jednalo o rodinné či jiné neshody. Bylo provedeno 3591 fyzických kontrol objektů, nebo vozidel formou obchůzky, kde byly zanechány informativní bloky a to převážně v rozmezí mezi 01 až 05 hodinou ranní. Městská policie také provádí doručování obsílek na žádost jiných správních orgánů, kdy se v 70 případech podařilo úspěšně obsílku doručit a v 17 nikoli. Na žádost příslušných správních odborů bylo ve 20 případech provedeno zjištění skutečného stavu věci a bylo provedeno 145 kontrol osob ze stejného důvodu. Bylo provedeno 1071 kontrol majitelů psů a bylo uskutečněno 136 výjezdů na toulavé psy, z nichž bylo 81 odchyceno a následně umístěno do městského útulku. V průměru bylo provedeno okolo pět a půl tisíc kontrol na dětských hřištích, v hernách, ubytovnách, v domech pod správou města Neratovice apod. Mimo jiné patří do činnosti městské policie sbírání injekčních stříkaček do speciálních boxů, kterých bylo sebráno okolo 70, pomoc občanům v tíživých situacích, jako jsou klíče zabouchnuté ve vozidlech či zavřený byt s klíči uvnitř apod.

Celkem byly zpracovány záznamy ohledně nalezených 324 předmětů a finanční hotovosti ve výši 26 435 Kč, z toho se jednalo o 20 svazků klíčů, 5 jízdních kol, 4 průkazy zdravotně postižených, 33 platebních karet, 54 občanských průkazů, 4 pasy, 12 mobilních telefonů, 23 peněženek, 1 registrační značka vozidla, 32 různých klubových či jiných karet, 39 karet zdravotních pojišťoven, 3 žákovské průkazy, 24 řidičských průkazů, 7 technických průkazů od vozidla a 65 dalších jiných předmětů (dvoukolový vozík, opencard, čepice, mikiny, kompresor, dioptrické brýle, hodinky, kalhoty, opasek, batohy, košile, kraťasy, další jiné různé oblečení, čtyři štěňata a šest koťat, stravenky, benzínová sekačka, 10 injekčních stříkaček, šest kusů slunečních brýlí, cyklistická přilba, dvě povolení k pobytu, poklice na kola, 90 liber, 6 dolarů, televize aj.).  Část těchto nálezů pochází ze schránek důvěry, ale většina jich byla odevzdána občany na služebně městské policie.

V rámci prevence kriminality byla uskutečněna např. soutěž „vyhraj cyklistické potřeby“, dopravní výchova se žáky základních škol v Neratovicích a celkem bylo uskutečněno 67 projektů. Z toho se jednalo o sedmačtyřicet přednášek na všech mateřských školkách, ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, ZŠ 28. října, SOŠ a SOU Neratovice, GFP Neratovice a ve školských zařízeních v okolních obcích. Především se jednalo o přednášky v oblasti šikany, kyberšikany, právního povědomí a zásady bezpečného chování, vandalismu – sprejerství, výtržnictví a agrese, sebeobrany apod. Zbylé projekty se týkaly jednorázových projektů s žáky ze základních a středních škol, prohlídky fungování MKDS, již zmíněná dopravní výchova apod. Stále pokračuje projekt „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“, který je v současné době veden jako kroužek GFP Neratovice pod záštitou městské policie, kterého se v průměru účastní okolo 13 dětí. Tento projekt je veden strážníkem, který se intenzivně věnuje a angažuje v oblasti bojových sportů a umění. V prostorách zahrady u Lobkovického zámku byl uspořádán pro žáky základních škol dětský den, dále se městská policie zúčastnila dětského dne na fotbalovém hřišti v Lobkovicích, stejně tak proběhla jednorázová předvánoční kontrola v nákupních střediscích zaměřená na seniory, jak si hlídají osobní věci apod. Dále byly uspořádány v prostorách městské policie přednášky pro klienty služby chráněného bydlení Rybka a účast na charitativní akci na podporu malého Vojtíška. Městská policie dále pomáhala, nebo se zúčastnila projektů, moje první peníze, věnovaný dětem předškolního věku, vítání prázdnin s hasiči pro nejmenší, The Action New Generation pro náctileté a na Dni bezpečí.

Město je rozděleno mezi strážníky na třináct obvodů, kteří svůj obvod procházejí a za pořádek v jednotlivých obvodech nesou odpovědnost. Nedostatky, které není strážník schopen řešit na místě, jsou předány příslušnému odboru městského úřadu. Celkem bylo provedeno 1012 kontrol a ve 153 případech byly předány poznatky. Styčným bodem této činnosti je kontrola pořádku na veřejném prostranství či jiných veřejně přístupných místech, zábor veřejného prostranství, černé skládky a v neposlední řadě komunikace strážníka s občany a dohlížení na dodržování zákonů a vyhlášek města. Městská policie také obsluhuje pult centralizované ochrany, na který je napojeno 22 faktických budov města se 45 objekty, ke kterým se vyjíždělo v 37 případech. V současné době je vyškoleno pro odchyt toulavých zvířat 9 strážníků na Vysoké škole veterinární v Brně. Ve dnech školního vyučování provádí městská policie hlídkovou činnost na přechodech pro chodce v ulici Dr. E. Beneše, před II. a III. základní školou a v ul. Kojetická.

3)   Střelecký závod k 25. výročí městské policie:

V září se konal střelecký závod o pohár Městské policie Neratovice ve střelbě z pistole a samopalu Scorpion EVO 3 S1, uspořádaný k 25. výročí Městské policie Neratovice. Této soutěže se zúčastnili mimo spolupořadatelů a dalších hostů také příslušníci Městské policie Mělník, Kralup nad Vltavou a policisté obvodního oddělení Kostelce nad Labem, Neratovic, Mšena a kriminální policie.

a)  Koncepce městské policie na rok 2017

1)    Personální zabezpečení:

2)    Materiální zabezpečení:

3)    Spolupráce s policií ČR:

4)    Vlastní každodenní činnost městské policie:

5)    V řídící a organizační činnosti: