Vyhláška o veřejném prostranství a zeleni

Autor: admin <oplt@neratovice.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení města, Zdroj: http://neratovice.cz, Vydáno dne: 08. 01. 2017


Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.
 
  Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 7/14.4/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:      ČI. 1

    Předmět a cíl

1)  Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně na území města Neratovic.

2)  Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického vzhledu města.

ČI. 2

Vymezení pojmů

1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2)  Veřejnou zelení se rozumí ta část veřejných prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, bylinami a jejich společenstvy přirozeně nebo uměle vyvinutými. Součástí veřejné zeleně jsou i samostatně rostoucí stromy či keře, jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou, nebo jsou umístěny na veřejném prostranství.

ČI. 3

Čistota veřejných prostranství

       1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství.

       2) V zájmu udržení čistoty veřejného prostranství je na těchto plochách zakázáno:

a) odhazovat, nebo odkládat odpady mimo místa k tomu určená,

b) vylévat tekutiny, splaškové vody a jiné látky, narušující čistotu,

c) provádět mytí motorových vozidel,

d) vylepovat nebo umisťovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení mimo místa a zařízení k tomu určená,

e) poškozovat nebo ničit veřejná zařízení (např. barvou, nebo sprejem – malování graffiti), nebo je přemisťovat.

        ČI. 4 

Ochrana veřejné zeleně

1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejné zeleně.

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) vstupovat na květinové záhony a poškozovat travnaté plochy,

b) rozdělávat oheň a stanovat,

c) jakkoli upravovat prvky veřejné zeleně, provádět svévolné výsadby okrasných či užitkových rostlin bez předchozího odsouhlasení vlastníka pozemku.

       ČI. 5

      Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.